سبد خرید خالی می باشد
  • ایمیل :

  • تلفن : 6-35493001-031

تجارت برتر: ارزش کارگرها به اندازه توانایی آن هاست. 

رییس کانون انجمن های کارفرمایی استان اصفهان در مصاحبه با «تجارت برتر» گفت: کارگران بر مبنای توانشان برای خود ارزش ایجاد می کنند؛ اینجاست که باید کارفرما به دنبال کارگران بدود. رضا چینی افزود: در بخش کارفرمایی معضل اصلی ما نبود کارگر خوب و آموزش دیده است.

لینک به ویدیوی مصاحبه