سبد خرید خالی می باشد
  • ایمیل :

  • تلفن : 6-35493001-031


1. توکل به خداوند سبحان و پایبندی به ارزشهای دینی و کرامت انسانی
2. پایبندی به اصول و قوانین ملی و بین المللی در چهارچوب سازمانی یادگیرنده، چابک، مسئولیت پذیر و مشتری مدار
3. احترام به محیط اجتماعی، همراه با رعایت حقوق مشتریان، کارکنان، تامین کنندگان و سهامداران
4. احترام به محیط زیست و پیشگیری از آلودگی همراه با سلامتی برای همگان
5. توسعه سرمایه انسانی
6. توسعه خانواده بزرگ و زنجیره ارزشِ  نماچین
7. توسعه فناوری با تاکید بر عملکرد دانش پایه
8. تعامل و هم افزایی با شرکای تجاری
9. حفظ مزیت رقابتی با بهبود مستمر همراه با کار تیمی
10. معتقد به باور خواستن و توانستن